الأحد، 27 نوفمبر 2016

God Allah - Does It Mean God?

God Allah - Does It Mean God?

ChatIslam

ChatIslam

Єдиний Бог чи Трійця? - українська

Єдиний Бог чи Трійця? - українська

ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು - ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು - ಕನ್ನಡ

ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು - ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು - ಕನ್ನಡ

even on face book

i want the moron christian israel supporters,Go ISRAEL. Taste it the pleasure.


Answering Christanity
i want the moron christian israel supporters,Go ISRAEL. Taste it the pleasure.
Chk video link in cmnts.
In case of supporting israel they have to accept injustice of israel,
the jesus a.s will kick them.
When they will go israel,support from jews,they will too kick them out .
WHO REJECTED OT VERSES ?
Who belived Gods old command is now not for use.
Who mudered ebonities who were early jews converted to christians.
Lol

IslamHouse.com » English » Books » Page : 1

IslamHouse.com » English » Books » Page : 1

Y sé de aquellos que recuerdan a Al-láh - Español - Hisham Ibn Abdusalam

Y sé de aquellos que recuerdan a Al-láh - Español - Hisham Ibn Abdusalam

ذكر الله

how trinitrian shut mouth of those who believed different from there belief and had books to defend them self ?


Answering Christanity
how trinitrian shut mouth of those who believed different from there belief and had books to defend them self ?
Gospel of peter found in egypt,in grave of monk .
Question is how book was in grave.some beliefs the monk was murdered and thrown in grave with the book.those who throw thaught that it wl be destroyed with time.but it din't.
Wat u thnk about this view ?

love islam

ইসলামে ছেলেদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ - ডঃ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

ইসলামে ছেলেদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ - ডঃ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

orphan

Юнус сураси тафсири ( 001 - 004 ) - Ўзбек тили - Шайх Содиқ Юсуф Самарқандий

Юнус сураси тафсири ( 001 - 004 ) - Ўзбек тили - Шайх Содиқ Юсуф Самарқандий

Neues aus der Vergangenheit - Die Religion des Islam

Neues aus der Vergangenheit - Die Religion des Islam

slave of most the rich

Get married


‏‏‎Dr. Bilal Philips‎‏ مع ‏‎Fariha Bhatt‎‏ و‏‏20‏ آخرين‏‏.
Get married with the purpose of getting closer to Allah and In sha Allah it will be a blessed marriage. Marry someone who will encourage you, elevate your Imaan and most importantly, bring you closer to Allah. #HalfOurDeen

Before you had that problem,


‏‏‎Dr. Bilal Philips‎‏ مع ‏‎Kabeer Usman‎‏ و‏‏2‏ آخرين‏‏.
Before you had that problem, Allah already had the solution. #TrustAllah

Category: Logical Proofs - The Religion of Islam

Category: Logical Proofs - The Religion of Islam

A Reivindicação de Muhammad Como Profeta (parte 1 de 3): Provas de Sua Missão Profética - A religião do Islã

A Reivindicação de Muhammad Como Profeta (parte 1 de 3): Provas de Sua Missão Profética - A religião do Islã

Always remember! There is no situation that you are experiencing alone. Allah is always with you.

Darussalam Publishers & Distributors
Wise Words (Quotation & Inspirations)
Always remember! There is no situation that you are experiencing alone. Allah is always with you.
[Quotation]

Good Deeds erase Sins


Darussalam Publishers & Distributors
Good Deeds erase Sins
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ
And perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), at the two ends of the day and in some hours of the night [i.e. the five compulsory Salat (prayers)]. Verily, the good deeds remove the evil deeds (i.e. small sins). That is a reminder (an advice) for the mindful (those who accept advice).
نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجئے۔ بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاددہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔
[Al-Quran, Surah Hud (11), Verse 114, Part 12]

Surah Kahf - 1st 10 Ayahs || Muhammad Al-Salam || Memorizing Made Easy || 1080pᴴᴰ

Surah Kahf - 1st 10 Ayahs || Muhammad Al-Salam || Memorizing Made Easy || 1080pᴴᴰ

Less than 5 mins - Ep.1 - Insulting Muhammad

Less than 5 mins - Ep.1 - Insulting Muhammad

أحمد ديدات : المسيح كان مسلماً مثل محمد .

أحمد ديدات : المسيح كان مسلماً مثل محمد .

Surah Mulk - Sheikh Mishary Alafasy || Memorizing Made Easy || 1080pᴴᴰ

Surah Mulk - Sheikh Mishary Alafasy || Memorizing Made Easy || 1080pᴴᴰ

Are You Jealous of Others? - Watch This! - Mufti Menk

Are You Jealous of Others? - Watch This! - Mufti Menk

story


‏‏‎Miracles in Quran‎‏ مع ‏‎Khairool Azwan‎‏ و‏‏27‏ آخرين‏‏.
A man reached 70 years of age and was affected by a disease which made him unable to urinate. The doctors told him that he needs an operation to cure the disease. He agreed to do the operation as the problem was giving him severe pain for days.
When the operation was completed the doctor gave him a bill which covered all the costs. After looking at the bill, the man started crying. Upon seeing this, the doctor said “If the cost is too high then we could make some other arrangements for you.
” The old man replied, “I am not crying because of the money but I am crying because Allah let me urinate for 70 years and He never sent me a bill!” Subhanallah! We rarely thank Allah for these things which are indeed great favours.
Let us ask Allah to grant us the ability to recognize His bounties and thank Him often. “And He gave you of all that you asked for, and if you count the blessings of Allah, never will you be able to count them…” Al Quran (14:34)
He is the only ‘Ilaha’ i.e. God in the skies and the earth ( 2:163, 43:84, 47:19 ).
If there were two or more gods then there would have been total disorder in the whole universe due to their mutual fighting for achieving the ownership and control of the throne of the universe and each god would have taken away things which he had created ( 23:91, 17:42 ).
Contrary to this there is perfect order in the creation ( 67:3-4 ).
God is He Who creates and destroys, controls everything, is capable of harming and benefiting others ( 7;191-195, 10:18, 16:73-74, 22:73, 46:4-6 ).
Can anything other than God do the above things? Therefore nothing from His creation is to be elevated to His position as partner or equal and doing this is an unforgivable sin ( 4:48,116 ).
He is the Omniscient, knowing everything whether seen or unseen ( 6:101, 17:25, 22:70, 35:38, 59:22 ) and He is Wise ( 2:209 ).
He is the Originator of the material and the energy in His creation, Assigner of Laws for the perfect and peaceful existence of His creation, Proportioner of the raw materials, Purifier as an eliminator of unwanted things and the Fashioner of the final products ( 2:117, 6:79, 30:30, 35:1, 59:24 )
He it is Who begins and gets things reproduced ( 21:104, 10:34 ).
He sustains life ( 51:58, 15:20 ) through water ( 45:5 ), food ( 50:9-11 ) etc. bestowing more on some and less on others ( 2:212,245, 13:26 ).
He fosters everything ( 6:164 ) in such a manner as to make it attain one condition after another until it reaches its goal of completion, i.e. He cherishes, nourishes, develops and evolves.
He is the Lord of the worlds ( 1:1, 11:107, 9:129 ). His ‘Rahmat’ which conveys the sense of benefit, reward, safety out of mercy, good etc. extends over everything ( 7:156 ).
He has raised the heavenly bodies without any pillars and He is the Custodian, Controller and Monitor over everything ( 2:255, 4:85, 11:57, 13:2 ).
He has the power to bring together all human beings on the day of resurrection ( 3:9, 77:38 ) and also the whole universe, ending it in the ‘Big Crunch’ ( 75:9, 21:104, 39:67 ).
He grants in abundance to whom He pleases ( 13:26 ).
He is capable of finding, that is, nothing can be hidden from Him ( 38:44, 93:6 ).
He computes, calculates and preserves the record of everything ( 36:12, 72:28 ).
He inherits everything, that is, everything will go back to Him ( 57:10 ).
He is ‘The Praised’. Everything, everywhere always praises and thanks Him but we do not understand their praise and glorification ( 17:44 ).
My Allah bless all with the treasure of health and iman...

Are You Jealous of Others? - Watch This! - Mufti Menk

Are You Jealous of Others? - Watch This! - Mufti Menk