السبت، 15 أبريل 2017

suturta Musulmi


"Wanda duk ya suturta Musulmi Dan uwasa a nan Duniya, Allah zai suturta shi Duniya da Lahira".
Muslim ya ruwaito shi
تعليق