الاثنين، 20 مارس 2017

بین تو و رحمت الهی چیز نیست جز اینکه آنرا از او بخواهی،

بین تو و رحمت الهی چیز نیست جز اینکه آنرا از او بخواهی،
بدون هیچ شفیع و واسطه ای،
آری... مستقیم از خودش بخواه،
بسوی هیچ ولی و قبری مرو...
رو به خدای آری..
 آری.....فقط خدا.


تعليق